obavestenje

UPIS U VINOGRADARSKI REGISTAR 2018.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede vodi Vinarski registar u koji se upisuju proizvođači šire, vina i drugih proizvoda od grožđa, šire, kljuka i vina koje se koristi u proizvodnji vina. Procedura upisa u Vinarski registar pokreće se podnošenjem zahteva za upis u Vinarski registar i prateće dokumentacije Ministarstvu i to od 01.01.2018. godine, u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja Vinarskog registra kao i obrasca zahteva za upis u Vinarski registar. Sva potrebna dokumentacija treba da se podnese na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Sektor za poljoprivrednu politiku Nemanjina 22-26, 11000 Beograd.

Da bi se neki proizvođač upisao u vinarski registar treba da podnese Zahtev za upis u Vinarski registar koji se može se preuzeti na sajtu Ministarstva. Osim zahteva potrebno je dostaviti i izvod iz Registra privrednih subjekata, dokumentaciju kojom se potvrđuje ispunjenost uslova u pogledu stručnog kadra, dokumentaciju kojom se potvrđuje vlasništvo, zakup, odnosno korišćenje objekata i prostorija za proizvodnju vina. Takođe je potrebno priložiti dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi za zahtev za upis u registar u iznosu od 310,00 dinara, kao i dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi za rešenje za upis u registar u iznosu od 1530,00 dinara.

Nakon prijema i administrativne obrade zahteva Ministarstvo će utvrditi ispunjenost uslova propisanih Pravilnikom o bližim uslovima u pogledu objekata, prostorija, tehničkih uslova, opreme, sudova i uređaja, kao i stručnog kadra koje mora da ispunjava proizvođač šire, vina i drugih proizvoda od grožđa, šire, kljuka i vina koji se koriste u proizvodnji vina.

Za sva pitanja vezana za upis u Vinarski registar zainteresovani se mogu obratiti Grupi za vinogradarstvo i vinarstvo na brojeve telefona 011/3033120 i 011/363-1699 ili na email adresu: ivan.bradic@­minpolj.gov.rs

Da pojasnimo!

Uskladu sa Zakonom o vinu ( Sl . Glasnik RS , br . 41/09 i 93/12), kao i Pravilnika o sadržini i načinu vođenja vinogradarskog registra , i obrascu zahteva za upis u vinogradarski registar Sl . Glasnik RS , br .33/10 i Pravilnik o izmenama i dopunama istog , Sl . Glasnik RS br . 9/14 od 30. januara 2014. godine , sva fizička i pravna lica, odnosno preduzetnici koji imaju u vlasništvu, zakupu ili drugom obliku svojine 10 i više ari vinograda, IMAJU OBAVEZU upisa u Vinogradarski registar.

Ova obaveza se takođe odnosi i na sve one vinograde koji imaju manje od 10 ari vinograda, a svoje grožđe stavljaju u promet .

  • Vinogradarska parcela jeste poljoprivredna parcela na kojoj se nalazi vinograd sa jedinstvenim karakteristikama : jedan oblik vlasništva, jedna sorta, odnosno sortiment, jedna podloga, jedan razmak sadnje, jedan uzgojni oblik, jedna godina sadnje, jedan prosečan prinos po hektaru i jedna namena grožđa;
  • Vinogradarski registar jeste baza podataka o proizvođačima grožđa i vinogradarskim parcelama, kao i o drugim podacima u skladu sa pravilnikom;
  • Grafički prikaz vinogradarske parcele jeste grafički prikaz sa podacima o toj vinogradarskoj parceli, dobijen nakon merenja, odnosno određivanja površine vinogradarske parcele primenom geoinformacionog sistema i tehnike, kao i transformacije i obrade podataka;
  • Izvod iz Vinogradarskog registra jeste izvod iz baze Vinogradarskog registra sa podacima o proizvođaču grožđa i njegovim vinogradarskim parcelama u skladu sa poslednjom promenom podataka;
  • Proizvođač grožđa jeste fizičko lice, pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom grožđa i koji je upisan u Vinogradarski registar;

Svakom proizvođaču grožđa prilikom upisa u Registar dodeljuje se registarski broj i izdaje izvod iz Registra sa brojevima vinogradarskih parcela i grafički prikaz tih parcela .

  • Proizvođač grožđa može da ima samo jedan registarski broj.
  • Registarski broj koji je jednom dodeljen ne može se menjati .
  • Registarski broj koji je dodeljen jednom proizvođaču grožđa ne može biti dodeljen nekom drugom proizvođaču grožđa u slučaju njegovog brisanja iz Registra.

Kao pomoć proizvođačima grožđa, koji po osnovu Zakona o vinu moraju da se upišu u Vinogradarski registar i prijave podatke o svojim vinogradima, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede promenilo je Pravilnik o vinogradarskom registru. Izmenama i dopunama ovog pravilnika, proizvođači grožđa neće morati da podnose dokumentaciju o katastarskim podacima ( izvod iz lista nepokretnosti i kopije planova parcela ), kao i izvod iz Agencije za privredne registre ( za privredne subjekete ), već će Ministarstvo , odnosno Centar za vinogradarstvo i vinarstvo preko svojih šest kancelarija u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, Negotinu, Aleksandrovcu i Nišu, pribavljati neophodne podatke iz raspoloživih baza Republičkog geodetskog zavoda i Agencije za privredne registre. Takvi proizvođači grožđa, koji neće imati troškove za upis u Vinogradarski registar, već će podnošenjem popunjenog zahteva za upis u Vinogradarski registar ( VV 1 obrasca ) veoma lako da započnu proceduru upisa i ostvare ovu zakonsku obavezu, koja je inače obaveza u svim zemljama Evropske unije.

Prema popisu poljoprivrede koji je sproveden u 2012. godini, u Republici Srbiji ima oko 22.000 ha . pod vinogradima, a proizvodnjom grožđa se bavi oko 80.000 gazdinstava. Za sve bliže informacije, proizvođači grožđa se mogu obratiti osobama zaduž enim za administrativne poslove u šest kancelarija Centra za vinogradarstvo i vinarstvo.

Aleksandrovac : ( okrug u nadleženosti : Rasinski ) Kontakt osoba : Goran Sudimac
Adresa : 29. novembra 21,37230 Aleksandrovac ,
Telefon : 060/6010-188 i 063/1830-347,
e-mail: cevvin.goran@gmail.com ;

Tekst: PSSS Kruševac, Živomir Nikolić , dipl . inž . voćarstva i vinogradarstva